Akte van overdracht

 

Artikel 2.31 van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) voorziet in de mogelijkheid een merk geheel of gedeeltelijk over te dragen: "1. Het merk kan, onafhankelijk van de overdracht van de onderneming of een deel daarvan, overgaan voor alle of een deel van de waren of diensten waarvoor het is gedeponeerd of ingeschreven.” Het Europese recht kent een soortgelijke bepaling. Het merk kan worden overgedragen voor alle waren en diensten waarvoor het is geregistreerd, of worden gesplitst, bijvoorbeeld naar bepaalde waren- en dienstenklassen. Ook een overgang van het merk onder algemene titel is mogelijk. Een schriftelijke vastlegging is vereist.


Akte van Overdracht

In de op te maken akte kunnen naast de koopprijs verdere afspraken worden vastgelegd, bijvoorbeeld over aan het merk verbonden licenties, auteursrechten op een beeldmerk, handelsnamen, domeinnamen, e.d. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) vraagt om een uittreksel van de akte om de merkregistratie te wijzigen. Door inschrijving van de akte in het merkenregister verkrijgt de overdracht van het merk derdenwerking.


Inschrijving in het register

De akte dient nog een ander doel. Art. 2.33 BVIE bepaalt namelijk dat de overdracht of andere overgang niet aan een derde kan worden tegengeworpen dan na inschrijving van (een uittreksel) van de akte, in het merkenregister. Dit heet de zogenoemde derdenwerking van een overdracht van een merk. Bovendien eist het uitvoeringsreglement dat er een uittreksel van de akte wordt getoond aan het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom, om zo de overdracht in het register te effectueren.


Bestel de overdracht online:

  • Akte van Overdracht
  • Incl. aanpassing Merkregistratie
  • Incl. inschrijving Akte

Bestellen :

 

Akte van overdracht

399,00